Skip Navigation
X
X
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
Summer Program Week 1 2024
June 3, 2024 | 8:00 AM - 12:00 PM
Summer Program Week 1 2024
June 4, 2024 | 8:00 AM - 12:00 PM
Summer Program Week 1 2024
June 5, 2024 | 8:00 AM - 12:00 PM
Summer Program Week 1 2024
June 6, 2024 | 8:00 AM - 12:00 PM
Summer Program Week 1 2024
June 7, 2024 | 8:00 AM - 12:00 PM
VIRTU Class
June 8, 2024 | 9:00 AM - 12:00 PM

Room D

Summer Program Week 2 2024
June 10, 2024 | 8:00 AM - 12:00 PM
Summer Program Week 2 2024
June 11, 2024 | 8:00 AM - 12:00 PM
Summer Program Week 2 2024
June 12, 2024 | 8:00 AM - 12:00 PM
Summer Program Week 2 2024
June 13, 2024 | 8:00 AM - 12:00 PM
Summer Program Week 2 2024
June 14, 2024 | 8:00 AM - 12:00 PM
Father's Day
June 16, 2024
Summer Program Week 3 2024
June 17, 2024 | 8:00 AM - 12:00 PM
Summer Program Week 3 2024
June 18, 2024 | 8:00 AM - 12:00 PM
Juneteenth
June 19, 2024
Summer Program Week 3 2024
June 19, 2024 | 8:00 AM - 12:00 PM
Summer Program Week 3 2024
June 20, 2024 | 8:00 AM - 12:00 PM
Summer Program Week 3 2024
June 21, 2024 | 8:00 AM - 12:00 PM
Enrolling Now